Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

БАНКИ И БАНКОВО ДЕЛО

Цел на курса: Предлаганата дисциплина има за цел да запознае бъдещите мениджъри с дейността на търговските банки и на банковата система. Придобиване на умения за изграждане на взаимоотношения на дружеството с банките относно кредитната дейност, платежния процес и др. 

Съдържание на курса: Изучаването на дейността на търговските банки и на банковата система въобще е обективна потребност за всеки човек, за всеки мениджър най-малко по следните две причини:
Първо, в икономическата система на страната търговската банка се явява: основа на финансовата система, основен източник на ликвидност и основен канал за предаване на парични средства от спестителите към инвеститорите.
Второ, търговската банка осигурява икономиката със средствата за обръщение.
Като цяло търговските банки са елемент за икономическата система на страната:
1.    За спестителите търговските банки са институция, която превръща техните пари в капитал.
2.    За инвеститорите/предприемачите/ предоставените им от търговските банки заемни капитали са достатъчна сума за достатъчно време, влагани в бизнеса.
За обществото отпусканият от търговските банки заемен капитал носи голяма икономическа изгода - разкрива нови работни места, увеличава се обемът на производствения брутен вътрешен продукт и др.

Методи на преподаване: лекция, решаване на казуси и задачи

Методи на оценяване: тест