Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

АДМИНИСТРАТИВНО И ТРУДОВО ПРАВО

Цел на курса: Да даде на студентите знания по приложението на админиситративното и трудово право в дейността на стопанския мениджър. Да се запознаят студентите с нормативната регламентация и съвременните правно-информационни системи .

Съдържание на курса: Учебната програма по дисциплината “Административно и трудово право” е предназначена за студентите от специалност “Стопанско управление”, образователно-квалификационна степен “магистър” при ХТМУ - София.
Дисциплината има за цел да даде на студентите както общи, така и специализирани познания в областта на административното и трудовото право на Р.България. Те са разгледани като съставна част на правната и съдебната системи на страната. В системен аспект се разглеждат източниците на административното и трудовото право, както и съответните правни норми в тези области. Студентите се запознават със субектите на административното право, административния акт и процес. Разглежда се административно наказателната отговорност, както и основните производства свързани с типичната управленска дейност и административно наказващата дейност. Една от формите на отговорност , а именно имуществената се разглежда съвместно с нормите на трудовото право.
В областта на трудовото право студентите се запознават с регламентирането на трудово-правните отношения, чрез изследване на процесите на възникване и изменения на трудовите отношения, работното време и почивките, както професионалната квалификация, условията на труд и трудово възнаграждение. Особено внимание е отделено на прекратяването на трудовото правоотношение и трудовия стаж.

Методи на преподаване: лекция, беседа, демонстрация, решаване на административно трудови правни казуси 

Методи на оценяване:  Писмен изпит - тест, решаване на казуси, набиране на необходима правна информация, нормативно регламентиране на определени правни управленски ситуации