Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Цел на курса: да запознае студентите с подходите, принципите и методите за оценка на пазарната и финансова конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи за факторен анализ на разходите, приходите, печалбата и рентабилността. 
Дисциплината трябва да осигури знания и практически умения в областта на анализа като функция на стопанското управление създаващ предпоставки за реализацията на основните управленски функции проявяващ своето действие чрез тях, методиката и способите на анализ на дейността на предприятието, наличната информационна база и нейната обезпеченост, като трябва да се прави и разграничение при различните конфигурации на този анализ в зависимост от особеностите на организация и аналитична работа в съответните предприятия. Да се изучат всички параметри на управление на капитала и активите.

Съдържание на курса: Лекционният курс по дисциплината  «Анализ на производствено стопанската дейност» има за задача да даде знания в следните направления:
-изясняване същността, характеристиките, задачите и видовете анализ на производствено-стопанската дейност на индустриалната фирма. 
-дефиниране на основните задачи на анализа и изискванията, на които трябва да отговаря. Определяне на неговите елементи, както редът и последователността на неговото осъществяване. 
-разглеждане използването на общите и специфични методи за анализ на производствено стопанската дейност, както и показателите, информационните източници и органите за неговото осъществяване; изследване на факторите, които оказват влияние върху стопанския анализ и изучаване на тяхната класификация.
-изследване на елементите на АПСД, като анализ на изходната стратегия, анализ на производствената програма, разходите, приходите, както и анализ на финансовото състояние на индустриалната фирма.
-разглеждат се въпросите за детайлизиране в анализа на конкретните стратегии и политики, като иновационна, производствена, маркетингова, инвестиционна и др.
-изяснява се анализа на материалното осигуряване, на средствата и предметите на труда, анализира се влиянието на използването на трудовите ресурси върху технико-икономическите показатели на индустриалната фирма;
-анализира се структурата и динамиката на себестойността на продукцията, на приходите, разходите.
Курсът по АПСД има и практическа насоченост-прилагат се различни методики за анализ, като анализ на финансовата стабилност, на активите, пасивите и ключовите финансови съотношения. Той има за задача с помощта на съвременни и гъвкави методи, които са разбираеми от анализиращите на всички равнища на управление, да се реализира една перманентна верига, съставена от немеханично събрани, а взаимно обвързани и модулирани видове предварителен, оперативен, оперативно-прогностичен, текущ и последващ финансово-стопански анализ. Правилната организация на системата за непрекъснат финансово-стопански анализ предполага отчитане на особеностите и индивидуалната темпорална динамика на формиране на различните видове аналитични показатели.
С модулите упражнения към дисциплината “Анализ на производствено стопанската дейност” се формират в студентите определени теоретични и практически знания в областта на анализа, приучават се да мислят, анализират факти и информация, да разработват варианти, да ги оценяват и сравняват и на тази основа да се вземе най-ефективното решение, доразвива се управленското мислене. С помощта на тестове, казуси, задачи и използването на съвременни методи и техники на бизнес анализа ,като SWOT анализ, метода на балансираните карти и др. студентите се обучават в осъществяването на комплексен икономически анализ за нуждите на управлението.

Методи на преподаване: лекция, беседа, демонстрация, решаване на казуси и задачи, делова игра.

Методи на оценяване: Писмен изпит- тест, решаване на задачи, ситуации и казуси, представяне на реферати.